دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

زبان انگلیسی آقای دبیری - لغات - جلسه چهارم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان‌انگلیسی آقای دبیری - گرامر درس سوم پایه یازدهم - جلسه پنجم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی - آقای دبیری - جلسه چهارم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه آقای دبیری - گرامر درس دوم و سوم پایه 11 - جلسه چهارم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه آقای دبیری - گرامر درس دوم پایه 11 و 12 - جلسه سوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان‌انگلیسی (جلسه دوم) - ادامه گرامر درس اول - آقای دبیری

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان‌انگلیسی دوازدهم (جلسه اول) - گرامر درس اول - آقای دبیری

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: