دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

ادبیات دوازدهم - آقای رضایی‌مقدم - انواع «ان»، انواع «ی» - جلسه هفتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات آقای رضایی‌مقدم-صفت بیانی، واژه‌ها در گذرزمان، وابسته‌های وابسته-جلسه ششم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم آقای رضایی‌مقدم-منادا، درک معنی واژه‌ها، مجهول کردن فعل-جلسه پنجم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم آقای رضایی‌مقدم - واژگان دوتلفظی، انواع «و»، جمله مستقل و انواع «را» - جلسه چهارم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم آقای رضایی‌مقدم - وابسته‌های پیشین و پسین - جلسه سوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات (جلسه دوم) - انواع حذف، زمان افعال - آقای رضایی مقدم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات پایه دوازدهم (جلسه اول) - پیداکردن نقش‌های اصلی - آقای رضایی‌مقدم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: