دبیرستان دوره دوم پسرانه یاسین شهرستان لاهیجان

فیزیک پایه دوازدهم-خانم محقق-القای الکترومغناطیس فیزیک11-جریان متناوب

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه دوازدهم-خانم محقق-القای الکترومغناطیس فیزیک11

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت با شتاب ثابت)-جلسه 13

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت با شتاب ثابت)-جلسه 12

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک 12 - خانم محقق - حرکت شناسی(حرکت یکنواخت)- جلسه 11

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12-خانم محقق-حرکت شناسی-گام 3 جزوه-جلسه 10

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک12-خانم محقق-حرکت(حل تمرین جزوه از28تا38)-جلسه 9

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی(حرکت یکنواخت)-جلسه 8

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی(شتاب -زمان)-جلسه 7

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک پایه 12-خانم محقق-مبحث حرکت شناسی (سرعت -زمان)-جلسه6

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...